Energie & klimaat


De transitie naar een CO2-arme industrie is voor de chemische industrie dé topprioriteit van nu. Deze transitie is cruciaal voor een duurzame toekomst en daarnaast is efficiënter omgaan met energie en grondstoffen voor de chemische industrie ook belangrijk voor het beheersen van kosten. Energie is voor de chemie een zeer belangrijke kostenpost.

 

Bij de vormgeving en uitvoering van het klimaat- en energiebeleid is het van belang dat we ons er van bewust zijn dat de chemische industrie met slimme materialen auto’s lichter kan maken, verf slimmer en kunstmest effectiever. Maar hiervoor zullen we veel energie nodig blijven hebben en in veel gevallen fossiele grondstoffen. Waarbij er wel door middel van bijvoorbeeld energie-efficiëntie, elektrificatie en circulaire economie volop mogelijkheden en kansen zijn in de komende decennia om grote stappen voorwaarts te zetten richting een competitieve economie en een duurzame samenleving.

 

Klimaatakkoord (2019)

De industrie omarmt de koers die is uitgezet in het ontwerpakkoord dat nu voorligt. Zoals alle tafels gaan wij nu ook naar onze achterban voor verdere uitwerking.

 

Het kabinet stuurt op één centraal doel

De opgave om de nationale broeikasgasuitstoot in 2030 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990 is het centrale doel van het Klimaatakkoord. In Europa neemt het kabinet het voortouw om de reductiedoelstelling voor 2030 te verhogen naar 55%, waarbij nadrukkelijk de samenwerking wordt gezocht met gelijkgezinde Noordwest-Europese landen. Om 49% reductie te realiseren, zijn de indicatieve, sectorale opgaven uit het Regeerakkoord en de bestaande afspraken uit het Energieakkoord het uitgangspunt

 

Vijf sectorale tafels en overkoepelend klimaatberaad

Het kabinet neemt de regie over de totstandkoming van het Klimaatakkoord en faciliteert in samenwerking met de SER dat de gesprekken op een goede wijze gevoerd kunnen worden. Hiertoe zijn vijf sectortafels (gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en landgebruik, elektriciteit en industrie) en een Klimaatberaad ingesteld, waarvoor onafhankelijke voorzitters zijn benoemd.  Daarnaast zijn er twee taakgroepen voor financiering en arbeidsmarkt en scholing.

 

Industrietafel: behoud en versterking van het concurrentievermogen

In zijn brief aan de TK geeft Minister Wiebes aan: “De langetermijn inzet van het kabinet is verduurzaming van de Nederlandse industrie met behoud en versterking van het concurrentievermogen. Verduurzaming vraagt om een transitie naar een CO2-arme en circulair producerende industrie. Dat vergt een proces van vergroening van bestaande industrieën (ombouw), het initiëren en aantrekken van nieuwe duurzame industrieën (opbouw) en er rekening mee houdend dat er voor sommige industriële processen in toekomst geen plaats meer is (afbouw). Om de transitie in de industrie tijdig te realiseren is het belangrijk dat we nu inzetten op ambitieuze CO2 reductie. Daarbij zal rekening moeten worden gehouden met het feit dat de meeste bedrijven in competitieve internationale markten opereren. Verduurzaming moet daarom nauw samengaan met kosteneffectieve maatregelen, versnelde innovatie, en vergroening van de vraag. Het doel is om te komen tot gedeelde visie voor het bereiken van een volledig duurzame industrie in 2050."

VNCI heeft met haar rapport ‘Chemistry for Climate – acting on the need for speed’ inzichtelijk gemaakt hoe zij zich kan en wil verduurzamen richting 2050 voor zowel haar energie als grondstoffen gebruik. Deze inhoudelijke lijnen zullen nadrukkelijk ook worden ingebracht in de gesprekken rondom het klimaatakkoord. VNCI en haar leden zijn betrokken bij de overleggen aan de industrietafel.

 

SER Energieakkoord (2013) voor duurzame groei

De VNCI heeft als onderhandelaar deelgenomen aan het tot stand brengen van het SER Energieakkoord voor duurzame groei, dat eind 2013 werd afgesloten. Voor de uitvoering van het Energieakkoord en het terugdringen van de CO2-uitstoot bereikte VNCI een overeenkomst dat zich richt op het individueel commitment van bedrijven aan het realiseren van een deel van de extra 9 PJ energiebesparing tot 2020. 

 

Update energiebesparing

 

Meer informatie energiebesparing

 

Platform verevening energiebesparingsprojecten (9PJ addendum)

Archief nieuwsberichten

Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar